Neem direct contact op
rene@renetoonen.nl

Algemene voorwaarden

René Toonen – Ceremoniebegeleider

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht van “René Toonen – Ceremoniebegeleider”’ hierna te noemen ‘René’.

Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • “René”’: de trouwambtenaar / ceremoniebegeleider die zorg draagt voor de (huwelijks)ceremonie
  • cliënt: iedere natuurlijke persoon die met “René” een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten
  • overeenkomst: elke aanbieding van ‘René”, aanvaard door cliënt, dan wel elke opdracht verstrekt door cliënt aan “René’ en door deze laatste aanvaard
  • diensten: in het kader van een overeenkomst tussen “René’ en cliënt verrichte werkzaamheden door “René’.

Totstandkoming van de overeenkomst
Een overeenkomst tussen cliënt en “René” komt tot stand na ondertekening door beide partijen van de door “René” uitgebrachte offerte en na betaling van het overeengekomen voorschotbedrag door cliënt.

Wanneer de (huwelijks)ceremonie na de aanbetaling wordt geannuleerd, is het aanbetaalde voorschotbedrag definitief verschuldigd (en wordt derhalve niet gecrediteerd) tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden zoals ernstige ziekte of overlijden van één van de cliënten.

Honorering en betaling
De door “René” gedane prijsopgave voor de verzorging van een (huwelijks)ceremonie is exclusief BTW, reis- verblijf- en parkeerkosten en eventuele kosten t.b.v. eendaagse benoeming in trouwgemeente of andere door de Gemeente in rekening gebrachte kosten zoals bijvoorbeeld het verplicht aanwezig zijn van een Gemeenteambtenaar en/of bode.
Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na facturatie te worden voldaan op de door “René” aangewezen bankrekening.
Indien cliënt niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze van rechtswege in verzuim en kan “René” vanaf die datum de wettelijke rente in rekening brengen.
Cliënt is aan “René” alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door “René” opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en “René” de vordering aan derden uit handen geeft.

Schadevergoeding
Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien “René” haar verplichtingen niet kan nakomen door zaken die als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld zoals bijvoorbeeld files en/of omleidingen, ziekte, overlijden, transport moeilijkheden, staking of zaken die mogelijkerwijs  als overmacht kunnen worden aangemerkt.

In geval van overmacht zal “René” zijn  uiterste best doen om voor gepaste vervanging zorg te dragen, zoveel mogelijk in samenspraak met cliënt. “René” heeft contacten met vergelijkbare ceremoniesprekers en trouwambtenaren die voor vervanging kunnen zorgen.

Aansprakelijkheid
“René” is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door “René” verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van “René”.
De door “René” te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen “René” en cliënt (inclusief BTW).

“René” stelt uitdrukkelijk dat de uitvoering van de opdracht tot stand komt door informatie die van de zijde van cliënt wordt ingegeven. Een en ander wordt in overeenstemming met cliënt bepaald en mogelijk door derden aangevuld.

Annulering
In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt “René” de volgende kosten in rekening:

  • Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie het betaalde voorschotbedrag
  • Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 50% van het totaalbedrag
  • Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie 100% van het totaalbedrag.
    De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan.

Ontbinding
De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van overlijden van trouwambtenaar en ceremoniebegeleider “René” of bij verplaatsing van de trouwlocatie als dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft

Geheimhouding 
“René” is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van deze overeenkomst van opdracht uit enige bron heeft verkregen. “René gaat zorgvuldig met deze informatie en gegevens om. Deze zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden zonder toestemming van de cliënt.

Klachten

Klachten betreffende verrichte werkzaamheden door “René” dienen door cliënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt binnen 8 dagen na verrichting van de opdracht, dan wel binnen 8 dagen nadat de omstandigheid die aan de klacht ten grondslag gelegd wordt, aan cliënt bekend is geworden. Bij het doen van de klacht dient de aard hiervan duidelijk te zijn omschreven.

 

Klachten met betrekking tot de hoogte of de inhoud van de facturen van “René” dienen 8 dagen na ontvangst van de betreffende factuur schriftelijk aan “René” kenbaar te worden gemaakt, eveneens onder opgave van de redenen van de klacht. Klachten schorten de betalingsverplichting niet op. Indien vast komt te staan dat de klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor aan de zijde van “René” ontstaan, volledig voor rekening van cliënt.

Klachten richten aan:

René Toonen – Ceremoniebegeleider

Bark 207 – 2991 JC Barendrecht

Algemene Voorwaarden – “René”
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met cliënt. Voor overeenkomsten gesloten met  ‘René Toonen – Ceremoniebegeleider”’ is het Nederlands recht van toepassing.

Barendrecht, maart 2018