Neem direct contact op
rene@renetoonen.nl

Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese privacywet verplicht ondernemingen onder meer om aan te geven hoe ze met persoonsgegevens omgaan. Dat moet in een op maat gesneden privacyverklaring.

PRIVACY VERKLARING

René Toonen ceremoniebegeleider, gevestigd aan Bark 207, 2991 JC Barendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.renetoonen.nl
Bark 207, 2991 JC Barendrecht, +31622395940

René Toonen is de Functionaris Gegevensbescherming van René Toonen ceremoniebegeleider hij is te bereiken via rene@renetoonen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

René Toonen ceremoniebegeleider verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan hem verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:

Het onderhouden van contacten en het schrijven van een toespraak in aanloop naar de ceremonie en/of het sluiten van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Geautomatiseerde besluitvorming:

René Toonen ceremoniebegeleider neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van René Toonen ceremoniebegeleider) tussen zit.

René Toonen ceremoniebegeleider gebruikt Microsoft® Office 365 Word voor tekstverwerking.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

René Toonen ceremoniebegeleider bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Direct na de ceremonie zullen alle gegevens worden vernietigd. De digitale bestanden gewist en de papieren documenten worden versnipperd.

Delen van persoonsgegevens met derden:

René Toonen ceremoniebegeleider verstrekt geen gegevens aan derden. Zoals in de algemene voorwaarden overeengekomen is René Toonen Ceremoniebegeleider verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die hij in het kader van een opdracht en met toestemming van de cliënt heeft ontvangen. René Toonen ceremoniebegeleider gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door René Toonen ceremoniebegeleider en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar rene@renetoonen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

René Toonen ceremoniebegeleider wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

René Toonen ceremoniebegeleider neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met via rene@renetoonen.nl